เงื่อนไขและข้อกำหนด

ผู้ใดที่เข้า ใช้เว็บไซต์นี้ ถือว่ายอมรับเงื่อนไขการให้บริการของ บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)
หรือ "กรุงศรี ออโต้" ดังต่อไปนี้

กรุงศรี ออโต้ เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ข้อมูลและส่วนประกอบอื่นๆ ในทุกๆหน้าของเว็บไซต์นี้ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ห้ามทำการ
ดัดแปลง จัดเก็บในระบบที่สามารถนำมาใช้งานได้ ถ่ายโอน ลอกเลียนแบบ เผยแพร่หรือใช้ข้อมูลและส่วนประกอบนั้นโดยวิธีอื่นใด เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า โดยมิได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากกรุงศรี ออโต้

กรุงศรี ออโต้ เป็นเจ้าของเครื่องหมายทางการค้า สัญลักษณ์ เครื่องหมายบริการและชื่อทางการค้าที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ ไม่อนุญาตหรือยินยอมให้มีการใช้เครื่องหมายทางการค้า สัญลักษณ์ เครื่องหมายบริการ และชื่อทางการค้าโดยไม่ได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากกรุง ศรี ออโต้

ข้อมูลและส่วนประกอบต่างๆ ที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า และมิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คำแนะนำอย่างผู้เชี่ยวชาญ

เว็บไซต์นี้ มีการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ทั้งนี้เป็นเพียงการให้บริการเพื่อความสะดวกเท่านั้น ดังนั้น กรุงศรี ออโต้ จึงไม่มีอำนาจควบคุม รับรอง ยืนยันความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือ หรือรับผิดชอบในเนื้อหาข้อมูลของเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม นอกจากนี้ ข้อมูลดังกล่าวอาจมีข้อจำกัดในการที่ผู้ใช้จะนำไปเผยแพร่อีกต่อหนึ่งตาม กฎหมายลิขสิทธิ์ ดังนั้นผู้ใช้จะต้องติดต่อขออนุญาตใช้ลิขสิทธิ์ในข้อมูลดังกล่าวจากเจ้าของ ข้อมูลโดยตรงเว้นแต่โดยกฎหมายที่ใช้บังคับ ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่กรุงศรี ออโต้ ได้จากเว็บไซต์นี้ อาจถูกใช้และถูกเปิดเผยเพื่อวัตถุประสงค์ในทางธุรกิจของ กรุงศรี ออโต้

เงื่อนไขและข้อกำหนด